Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

jestemkwiatem
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianatelle natelle
jestemkwiatem
jestemkwiatem
6627 4f01 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viadreamerlive dreamerlive

October 23 2017

jestemkwiatem
Być może teraz nic z tego nie masz, ale to podejście na pewno Cię chroni.
— protectmefromwhatiwant

August 07 2017

jestemkwiatem
7410 6681 390

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viaalliwantisyou alliwantisyou

July 22 2017

jestemkwiatem
5958 c5fc 390

July 19 2017

jestemkwiatem
1218 2b0a 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
jestemkwiatem
9929 9a68 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

July 13 2017

jestemkwiatem
2224 11c8 390

April 14 2017

jestemkwiatem
1119 33b7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaik ik

February 24 2017

jestemkwiatem
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca
— Michalina Wisłocka

February 18 2017

jestemkwiatem
2332 b87e 390
Reposted fromlouse louse viababyface babyface

June 30 2015

jestemkwiatem
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara

June 25 2015

jestemkwiatem
2856 ee90 390
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viakatalama katalama

June 24 2015

jestemkwiatem
3747 d978 390
Reposted byfujitsuh fujitsuh

June 22 2015

jestemkwiatem
5222 4f80 390
Reposted fromlouse louse viamissingvain missingvain
jestemkwiatem
 ''I chyba wiem, co wieczorem Ci powiem. Powiem, że życzę Tobie szczęścia, i że tak trudno będzie mi nie pamiętać. ''
— plagiat 199
Reposted fromcytaty cytaty viaStringMelody StringMelody
jestemkwiatem
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromxalchemic xalchemic viaechium echium
jestemkwiatem
Kiedy ktoś odbiera nagrodę, mówi: "Nie spodziewałam się". Kiedy ktoś przyjmuje karę, najczęściej nic nie mówi.
— Ignacy Karpowicz, Gesty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl